Store Affiliates

Đây là phần tiếp thị liên kết của shop. Nếu bạn đã đăng ký, vui lòng đăng nhập để truy cập bảng điều khiển của bạn.

Nếu bạn chưa đăng ký, nhưng muốn trở thành một tiếp thị liên kết, bạn sẽ cần phải đăng ký. Để đăng ký, bạn hãy bấm vào đây.