Giảm giá!

Tản viên Sơn thánh Trấn trạch Bổ long (Max Bovis) Linh khí Việt (phổ thông)

8.900.000,0

Mô tả

Đệ nhất sơn thần chuyên hóa giải dương trạch.

Hóa giải khí âm
Hóa giải thượng sơn hạ thủy (Có thể dùng cho tiểu không vong)
Nhà không có núi tại vị trí vượng sơn
Kích hoạt vượng sơn
Bổ long cho nhà mất long, thiếu long
Bồi hoàn long mạch
Lấp giếng
Tạo sơn

Từ các loại đá quý, đất + sỏi có tại núi Tản Viên.
Linh phù Tản Viên Sơn Thánh.
Năng lượng cực mạnh